Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bilişimin Yasal Mevzuatı Ve Bilişim Hukuku
#1
Merhaba bu bilgilerin paylaşılması kullanıcıları ve paylaşım yapan arkadaşlar için yararlı olacağını düşünüyorum. Genel olarak önemli kanunları paylaşıyorum. Günlük yaşamda çoğu arkadaşlar farkında olmadan suç işleyebilmektedir, bu nedenle kanunları öğrenmek önemli.

[Image: Use-This.jpg]

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

5651 sayılı bu kanunun amacı içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 2007, Madde 1).

Bu kanunda belirtilen yükümlülüklere göre erişim, yer ve toplu kullanım sağlayıcıları yönetmelikte belirtilen trafik kayıtlarını 6 aydan az, 2 yıldan fazla olmamak kaydıyla yine yönetmelikte belirtilen süre zarfına göre kayıt altına tutmakla yükümlüdürler. Bu sağlayıcılar erişimi kontrol etmekle yükümlü olmayıp suç oluşturan içeriklerden bu kanunun 8 ve 9. Maddelerine uygun olarak haberdar edilmeleri takdirinde içeriği engellemekle yükümlüdürler (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 2007, madde 7).

Bir örnekle bu durumu açıklamak gerekirse müşterilerine internet hizmeti sunan herhangi bir işletme (Toplu Kullanım Sağlayıcısı) sunduğu internet hizmetine dair trafik kayıtlarını yönetmelikte belirtilen süre boyunca saklamak, hukuka aykırı bir durum olması halinde bu kayıtları teslim etmekle yükümlüdür.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

6698 Sayılı bu kanunun amacı  kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016, madde 1). Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder (KVKK, 2016, madde 3,d bendi).

KVKK’a Göre Kişisel Verilerin İşlenmesi

Madde 4 - (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

Madde 5 - (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Madde 6 - (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
KVKK’a Göre Hak Ve Yükümlülükler
Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; 1/B-a maddesindeki düzenlemesi ile “sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sağlayan her nevi fikir ve (veya) sanat mahsulü”, eser olarak nitelendirilmiş ve sadece eser olan yaratılara çok geniş bir koruma sağlamış, ek olarak da 83. maddesinden itibaren eser olarak görmediği bir eserin ad ve alametleri ile çoğaltmış nüshaların şekilleri, işaret, resim, ses, mektuplar, resim ve portrelere sınırlı bir koruma sağlamıştır.

Bu kanuna göre eser kategorisinde korunan yapıtlara karşı işlenen;

Hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleme, temsil etme, değiştirme, çoğaltma, yayımlama; hukuka aykırı eserleri yayma, satma

Başkasına ait eserlere kendi adını koyma

Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma ve benzeri davranışlar suç sayılır.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı hareket eden kişiler 71, 72 ve 81. maddeler gereğince üç aydan başlayıp beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılırlar (Avşar ve Öngören, 2010, sf. 232,255).

TÜRK CEZA KANUNU

Türk Ceza Kanunu’nun 3. Kısım 10. Bölümünde “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altındaki 243-246 maddeleri aralığında bilişim suçları tanımlanmıştır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu
Madde 243 - (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu
Madde 244 - (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu
Madde 245 - (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bu bölüm haricinde TCK’da yer alan bilişim ile ilgili başka suçlar da mevcuttur. Bunlar haberleşme özgürlüğüne ilişkin suçlar, kişisel verilere dair suçlar, özel hayatın ihlali suçlarıdır. TCK haricinde fikir ve sanat eserleri kanununda da bilişim ile ilgili suçlar yer almaktadır.
Diğer bilişim suçlarından bazıları

Ceza Kanunu’nun 142. maddesi gereğince, kamu kuruluşlarının veya camilerin, halkın yararlanması için ortada bulunan veya umumi yerler ve taşıtlardaki eşyalar ya da elektrik enerjisi hırsızlığının “bilişim sistemleri” kullanılması suretiyle yapılmasında ceza ağırlaştırılmakta üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır (Avşar ve Öngören, 2010, sf.157).

Türk Ceza Kanunu 158. maddeye göre; bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunun işlenmesinde, sanığa üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak şartıyla beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur (Avşar ve Öngören, 2010, sf.157).

Türk Ceza Kanunu, 302, 303, 304 ve 305. maddeleri uyarınca, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak, Devlete karşı savaşa tahrik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü, milli güvenlik ve Cumhuriyet’in Anayasa’da belirtilen temel nitelikleri gibi temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak eylemlerinin faili, internet dâhil hangi şekilde yapıldığına bakılmaksızın müebbet hapse kadar varan cezalarla cezalandırılır (Avşar ve Öngören, 2010, sf.157).

Alıntıdır.
Reply
#2
Kullanıcılar için yararlı bir konu, eline sağlık.
İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım. (Fatih Sultan Mehmet Han)
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)